Projektinformation

Beskrivning

Av de 1,9 milj. personer i Sverige som är 65 år och äldre bor 96 % i vanliga bostäder, varav många åldras med funktionsnedsättningar. Projektets grundantagande är att funktionshinder uppkommer i mötet mellan individen och miljön och förenar perspektiv från såväl åldrandeforskning som rehabilitering. Det övergripande syftet är att generera ny kunskap om utmaningar och möjligheter kring äldres bostäder och därmed bidra till en forskningsunderbyggd och socialt hållbar bostadspolitik som stödjer delaktighet och aktivt medborgarskap. Detta tvärvetenskapliga, gränsöverskridande projekt bygger på blandade metoder och omfattar tre empiriska studier: 1) en kvalitativ intervjustudie med äldre som åldras med funktionsnedsättning, i socialt utsatta bostadsområden; 2) en studie för att identifiera kritiska incidenter bland äldre med funktionsnedsättning som de uppmärksammas av anställda i kommunala bostadsbolag; 3) en kvantitativ medborgarforskningsstudie (s k massexperiment) där seniorer, inklusive personer som åldras med funktionsnedsättning, bidrar med att samla in data om bostäders tillgänglighet över hela landet. Studie 4 är en syntes av resultaten och kommer att generera underlag för rekommendationer för hur bostadspolitiken kan göras mer socialt hållbar och inkluderande för den åldrande befolkningen, med särskilt fokus på de som åldras med funktionsnedsättning. Projektet engagerar forskare från Lunds universitets medicinska, samhällsvetenskapliga och tekniska fakulteter. En doktorand kommer att rekryteras och handledas av ett tvärvetenskapligt team. Partners utanför akademin är en kommun, två kommunala bostadsbolag, pensionärsförbund, patientföreningar och föreningar inom funktionsrättsrörelsen, föreningen Vetenskap & Allmänhet samt ett mjukvaruföretag. Projektet kommer att bidra till en mer hållbar social bostadspolitik för en betydande grupp av Sveriges befolkning genom att generera kunskap som bejakar mångfalden bland äldre och deras aktiva medborgarskap.
AkronymSustain@Home
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/04/012023/03/31

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen

Fria nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments