Socionomutbildning: Om högre utbildning som samhällsinstitution och processen att 'bli' socionom

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Syftet med forskningsstudien är att identifiera, analysera och förstå studenternas erfarenheter av att delta i en yrkesakademisk utbildning där ett centralt lärandemål är att utveckla en professionell kompetens som socionom. Studenternas erfarenheter sätts i förhållande till den institutionella karaktären av socionomutbildning vid två universitet i Sverige som erbjuder grundutbildning av socionomer. Följande frågor ligger till grund för studien:

Hur kan de institutionella och organisatoriska kraven för professionell kompetens för blivande socionomer spåras, analyseras och förstås utifrån ett interaktionellt perspektiv, där studenter interagerar med den högre utbildningens policydokument, social miljö och en lokal kontext (individuella kursplaner, pedagogiska metoder osv.), specifikt till socionomutbildning vid två lärosäten?

Hur uppfattar och beskriver socionomstudenter, med stöd av egna skrifter, berättelser och bilder, sitt möte med socionomidentiteten vid det egna lärosätet?

Hur påverkar den högre utbildningen skapandet av en yrkesspecifik professionell identitet (här socionomer/socialt arbete)?

Resultaten kan förse socionomstudenter med verktyg för att förstå hur en professionell identitet konstrueras och utvecklas i en institutionaliserad kontext. Således får blivande socionomer möjlighet att medvetet påverka sin fortsatta identitetsutveckling, i möten med andra organisatoriska sammanhang i yrkeslivet.

Forskningsstudien kan på en bredare front bidra till en förståelse för kontextens betydelse för utbildning av välfärdens övriga professionella aktörer, med exemplet socionom som fokus för analysen, och det som händer under processen att börja skapa en professionell identitet.

Forskningsstudien är etikprövat av den regionala etikprövningsnämnden (diarienummer 2013/639).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2013/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete