Språklig progression i Sfi-utbildningen

Projektinformation

Beskrivning

I projektet undersökte jag ett antal sfi-läromedel utifrån två olika perspektiv. Det ena var hur lärandemålen i läromedlen följde processbarhetsteorins prediktioner om morfosyntaktisk utveckling och det andra hur processbarhetsstadierna speglades i den ökade svårighetsgraden i den textuella inputen. Resultaten visade en viss överensstämmelse med de naturliga inlärningsgångarna men också en variation mellan läromedlen som implicerar att begrepp som ”progression” definieras olika, vilket i sin tur kan påverka inlärningen för eleverna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/08/152016/06/10

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • Sfi
  • Svenska som andraspråk
  • Läromedel