Stil i skönlitterär översättning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Vår intention är att i ett pilotprojekt göra två saker: a) gemensamt genomföra en pilotstudie över ett eller flera stildrag i ett modernt skönlitterärt verk som finns i versioner på danska, engelska, finska, franska, svenska och tyska (med ett av språken som källspråk); b) utarbeta en modell för stilöverföring som därefter kan tillämpas på texter från andra tider och med andra språkpar. Vi menar att djupgående analys av stilöversättning kräver fyra infallsvinklar utöver kvalificerade språkkunskaper i de involverade språken: 1) översättningsvetenskap; 2) litterär stilistik (dvs. språkvetenskaplig textanalys med litterära texter som objekt); 3) litteraturvetenskap och narratologi; 4) receptionsforskning. I korta drag ger översättningsvetenskapen en ram i form av teorier och metoder för översättning som socialt och språkligt fenomen. Den litterära stilistiken ger de konkreta analysverktygen för antingen enskilda stildrag eller enskilda texter. Litteraturvetenskapen och narratologin ger den nödvändiga överbyggnaden för att relatera de språkliga stilfaktorerna till en tolkning av och helhetssyn på det litterära verket – utan vilken ingen stilanalys kan göras komplett. Receptionsforskningen ger ledtrådar till hur verket uppfattas inom olika kulturer, vilket kan bidra ytterligare till förståelsen av översättningen såväl som källtexten.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/09/012021/12/31