Straffbar exploatering i arbete

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

I projektet studeras hur exploatering i arbete är konstruerat i det straffrättsliga systemet. Avsikten är att bidra med fördjupad förståelse för straffrättslig reglering av arbete och straffrättens gränser, roll och funktion.

Information till personer som kan komma att beröras av forskningsprojektet Straffbar exploatering i arbete

Bakgrund, syfte och genomförande
Ojämlikhet och ökande klyftor på arbetsmarknaden har lett till att fler människor arbetar under villkor som ligger långt under de kollektivavtalsenliga. En samtida tendens är att straffrättsliga bestämmelser får en ökad betydelse för regleringen av arbetsmarknaden. Här märks införandet av straffbudet människoexploatering i 4 kap. 1 b § brottsbalken (BrB). Det som den straffrättsliga regleringen har som sitt fokus är alltså exploatering i arbete. Men hur begreppsliggörs exploatering i arbete i straffrätten? Detta är det övergripande ämnet för projektet.

Syftet i projektet är att analysera hur exploatering i arbete definieras och konstrueras i straffrätten och därmed även identifiera och granska antaganden om frivillighet och tvång som genomsyrar reglerna. Fokus i projektet är att analysera hur straffbar exploatering i arbete särskiljs och avgränsas mot andra former av kriminaliserade utnyttjanden och mot det straffria området. Därtill analyseras hur offrets utsatthet och autonomi är relevant vid straffrättsliga bedömningar av exploatering i arbete. Studien är ett doktorandprojekt i straffrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet.

Projektet genomförs genom en rättsvetenskaplig analys av rättskällor. Detta innebär en granskning och analys av lagtext, förarbeten, praxis och doktrin. Denna analys kompletteras av en analys av myndighetspraxis, policydokument från arbetsmarknadens parter, underrättspraxis, förundersökningsprotokoll samt intervjuer med professionella aktörer.

Allt material som innehåller personuppgifter kommer anonymiseras. Vid citering byts icke betydelsebärande ord ut. Vid analys och vid publicering kommer åtgärder vidtas så att beskrivet material inte kan härledas till en person. Analysen avser hur straffbar exploatering konstrueras i rätten i stort. Fokus kommer vara på helhetsbilden och inte enskilda händelser eller personer. Projektet förväntas leda till kunskaper och insikter kring straffbar exploatering i arbete både teoretiskt och i praktiken.

De personer som tror att de omfattas av något fall som detta projekt behandlar, och som önskar att detta fall tas bort från studien, kan höra av sig till kontaktpersonerna nedan. Fallet tas då bort från studien.
Projektets material kommer redovisas i en avhandling samt i vetenskapliga tidskrifter som tillkännages på forskarens hemsida.
Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2023-03904-01.

Kontakt:

Anna Sonnsjö Andersson (doktorand i straffrätt)
Email: anna.sonnsjo_andersson@jur.lu.se
Telefon: +46 46 222 12 69
Adress: Lilla Gråbrödersgatan 4-6, SE-221 00 Lund

Ulrika Andersson (professor i straffrätt och huvudansvarig och huvudhandledare i projektet)
Email: ulrika.andersson@jur.lu.se
Telefon: +46 46 222 11 14
Adress: Lilla Gråbrödersgatan 4-6, SE-221 00 Lund

Niklas Selberg (docent i förmögenhetsrätt och handledare i projektet)
Email: niklas.selberg@jur.lu.se
Telefon: +46 46 222 11 38
Adress: Lilla Gråbrödersgatan 4-6, SE-221 00 Lund

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/09/06 → …