Stress, inflammation och cellulär hälsa vid depression, ångest och suicidalitet.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Bakgrund: Vid ångest, depression och suicidalitet finns en ökad risk för åldersrelaterade kroppsliga sjukdomar vilket kan bero på att kroppens celler åldras snabbare hos vissa deprimerade individer. En ogynnsam cellulär miljö med ökat cellulärt åldrande, inflammation, oxidativ stress eller dysfunktionella mitokondrier kan påskynda denna process.
Syfte: Våra planerade och pågående studier vill svara på följande frågor: i) Hur perifera markörer för dessa biologiska system samvarierar med förändringar i hjärnan, ii) Hur dessa biologiska avvikelser är kopplade till specifika subtyper av ångest och depression, samt inte minst iii) Om biomarkörer kan användas för att stratifiera patienter i behandlingsstudier med läkemedel som påverkar denna underliggande biologi.
Material: En biobank för analys av markörer på stress, inflammation och cellulär hälsa bestående av CSF, plasma och helblod från patienter som gjort suicidförsök, psykiatriska och friska kontroller samt helblod och plasma och helblod från patienter med svårbehandlad depression (GEND-S) eller har ett självskadebeteende (BI). Projekt avseende bilddiagnostik planeras.
Resultat: Senaste årens avhandlingar och publikationer från projektet visar på att patienter som gjort suicidförsök har avvikelser avseende mitokondriellt DNA, HPA-axeln, inflammatoriska markörer, och tillväxtfaktorer. Patienterna visar dessutom i högre grad än andra undvikande coping-strategier, något som kan tänkas vara relaterad till deras biologiska förutsättningar att hantera stress.

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/01/05 → …

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Malmö universitet
  • Van Andel Research Institute
  • University of California, San Francisco