Stöd, vårdkonsumtion, vård i livets slut och dödsorsaker hos personer med intellektuella funktions-hinder: Effekter av Covid-19-pandemin

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Tidigare studier tyder på att även om personer med intellektuell funktionsnedsättning (eng: intellectual disability; ID) har en högre sjukdomsbörda än den allmänna befolkningen, upplever de hinder i sina kontakter med vården. I en pågående studie (IDcare) undersöker vi skillnader i primär- och sekundärvårdsutnyttjande mellan personer med ID och den övriga befolkningen under 2014-2021. Den aktuella studien kommer att utgå från de kohorter som är identifierade i IDcare och lägga till hälso- och sjukvårdsdata från en längre tidsperiod, samt data om stöd och service riktade till personer med ID, uppgifter om hälso- och sjukvård för Covid-19 och dödsorsaker. Således kommer vi att kunna undersöka om a) skillnader i vårdutnyttjande mellan personer med ID och allmänheten ökade under pandemin, b) tillgången till service och stöd minskade under pandemin, c) personer med ID fick samma Covid-19-relaterade vård som den övriga befolkningen, och d) personer med ID skiljer sig från den övriga befolkningen med avseende på Covid-19-relaterade dödsfall. Studien är registerbaserad och använder regionala och nationella register för att samla in data: Skånes vårddatabas, LSS-registret, dödsorsaksregistret, intensivvårdsregistret och vaccinationsregistret.

Det finns i dagsläget ingen information om hur vård och stöd för personer med ID fungerar under en samhällelig kris sådan som Covid-19-pandemin ledde till. Denna typ av information kan användas som ett mått på sjuk- och socialvårdens beredskap - hur tar välfärdsstaten hand om marginaliserade grupper som inte kan tala för sig själva när systemet är under extremt tryck? Vilka delar av välfärdssystemet fallerar först? Resultaten från denna studie vara ett sätt att sammanfatta lärdomarna från Covid-19 pandemin för framtida pandemier och andra händelser som ställer extrema och oförutsedda krav på sjuk- och socialvården i Sverige.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/11/012024/10/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi