Hållbara rättigheter – Forskningsprogram om markanvändning med utgångspunkt i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt de grundläggande principerna för rättsstaten

Projektinformation

Beskrivning

Avdelningen Fastighetsvetenskap vid LTH, Lunds universitet, bedriver utbildning och forskning om hur fastigheter används, i vid mening. Detta inbegriper frågeställningar om fastigheter som juridiska och ekonomiska objekt men också om vad fastigheter betyder i social mening, för människor som individer och kollektiv.
Forskningsprogrammet ”Hållbara rättigheter – Forskningsprogram om markanvändning med utgångspunkt i ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt de grundläggande principerna för rättsstaten” tar ett helhetsgrepp om markanvändning generellt. Organisatoriskt är målet att forskningsprogrammet ska löpa kontinuerligt över längre tid och vara en samlingspunkt för forskning om hur mark används och hur denna användning regleras och planeras, samt vad detta innebär för både för individer och för samhället i stort. Kunskapsmässigt är målet att producera policyrelevant forskning om markanvändning utifrån nämnda utgångspunkter. Metodmässigt kommer forskningen att i första hand utgå från en ansats med grund i nationalekonomisk teoribildning, samt rättsekonomi och rättssociologi med planeringen av samhället som utgångspunkt. En central aspekt är att undersöka konsekvenserna av rättsreglernas utformning och tillämpning för de grundläggande principerna för rättsstaten. Med en metodmässig utgångspunkt i ekonomi, juridik och sociologi finns bredden att tvärvetenskapligt forska om markanvändningens förhållande till lag, ekonomiska och sociala värden. Dessa kompetenser finns representerade hos avdelningens anställda och affilierade forskare.
Med starkt fokus på policyrelevant forskning kommer rapporter att vara en given form av output, både för publicering i vetenskapligt fackgranskade tidskrifter och populärvetenskapliga texter på svenska. Forskningsprogrammets fokus på policyrelevans kommer att kombineras med ett stort fokus även på den vetenskapliga produktionen. Förutom att producera direkt tillämpbar forskning på aktuella frågeställningar är en tydlig ambition med forskningsprogrammet att bidra till teori- och metodutveckling inom ämnets vetenskapliga ram.
I likhet med andra viktiga resurser är tillgången på mark begränsad samtidigt som den är viktig för många olika och konkurrerande ändamål. Till skillnad från andra resurser har mark dock den karakteristiska egenskapen att den inte är flyttbar. Externaliteter – negativa eller positiva effekter som påverkar utomstående, t.ex. grannar, allmänhet eller miljövärden – är vanliga och inte sällan allvarliga. Externaliteter är särskilt viktiga att studera när det gäller markanvändning, eftersom markens läge är fixt. Detta förklarar varför markanvändning i högre utsträckning än annan verksamhet omfattas av olika former av planering och reglering från samhället sida. Planering och reglering är verksamheter som normalt inte är utsatta för konkurrensens disciplinerande verkan. Därför är det en särskilt angelägen forskningsfråga att granska effekterna av planering och reglering, både av enskilda åtgärder och den samlade effekten av olika åtgärder av planerings- och regleringskaraktär.
Kort titelHållbara rättigheter
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/012023/09/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Nationalekonomi
  • Juridik