Projektinformation

Beskrivning

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Välfärd brukar vanligtvis förstås i socio-ekonomiska termer, där jämlikhet lyfts fram för att understryka den distributiva dimensionen av ekonomisk utveckling. Även om BNP, tillväxt och en ökande materiell levnadsstandard normalt inte ifrågasätts som politiska prioriteringar – varken inom välfärdsforskningen eller i
politiska diskussioner – så finns allt fler indikationer på att västerländska välfärdsnivåer inte kan generaliseras till resten av världen utan att ta hänsyn till miljöfrågor som resursknapphet och klimatförändringarna. FN:s klimatpanel (IPCC) betonar i senaste rapporten (2013) de socio-ekonomiska aspekterna av klimatförändringarna, vilka inkluderar fattigdomsproblem och frågor kring människors grundläggande livsuppehälle.

Den brittiska ekonomen Tim Jackson visar i en omtalad bok från 2009 att det krävs att relationen mellan ekonomisk aktivitet och koldioxidutsläpp frikopplas samt att den globala koldioxidintensiteten minskar till mindre än en procent av dess nuvarande nivå för att det ska vara möjligt för hela världen att åtnjuta den standard som EU-medborgare idag har. Hans slutsats är att det för tillfället inte finns något ”trovärdigt, socialt rättvist och ekologiskt hållbart scenario med fortsatt ekonomisk tillväxt i en värld med nio miljarder människor”. På samma
gång påstås ofta begreppet ”social hållbarhet” vara ett kaotiskt begrepp som saknar robusthet, vilket innebär en utmaning mot försök att integrera en hållbarhetsdimension i generella välfärdsteorier.

I temat "Sustainable Welfare" (eller ”Hållbar Välfärd”) ställs frågan ”vad krävs för att göra välfärdssamhällen socialt och ekologiskt hållbara?” Frågan kommer att analyseras utifrån aktuella studier från bl.a. ekonomi (så väl klassisk som s.k. ekologisk ekonomi), socialpolitik och filosofi. En genomgående, om än fragmenterad, tanke i dessa arbeten är att fortsatt välfärdsutveckling efter en viss materiell nivå främst sker genom utveckling av ickemateriella värden, vilka kan realiseras genom avsevärd lägre resurs- och energiförbrukning än dagens nivåer. Genom ett tvärvetenskapligt samarbete över samhällsvetenskapliga, humanistiska, ekonomiska och naturvetenskapliga fakulteterna kommer ”Hållbar Välfärd”-projektet utvärdera, sammanställa och utvärdera välfärdsbegreppet i relation till hållbarhetsbegreppet. Denna breda ansats syftar till att finna de ekologiska villkoren utifrån vilka framtida välfärdssamhällen kan utvecklas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/08/142015/08/15

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier