Sverige längs Delawarefloden. Dagligt liv och identiteskonstruktion i Nya Sverige på 1600-talet

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Nya Sverige är namnet på den svenska koloni som grundades längs Delawarefloden i Nordamerika på 1600-talet. Projektets syfte är att genom arkeologiska och skriftliga källor studera hur etablerandet av kolonin och livet i Amerika skapade och förändrade den kulturella identiteten hos immigranterna, deras ättlingar och ursprungsbefolkningen som berördes av invandringen.

I början av 1600-talet grundades en svensk koloni vid Delawarefloden i nordöstra Amerika. Kolonin var glest befolkad av immigranter från Sverige, skogsfinnar och enstaka holländska nybyggare.

Livet i Amerika hade stort inflytande på migranternas traditioner och självuppfattningar, och det är detta fenomen som föreliggande projekt utforskar. Hur påverkades de kulturella praktikerna av migrationen? Vilken karaktär och vilka konsekvenser, både materiellt och kulturellt, hade kulturmötet mellan den amerikanska ursprungsbefolkningen och nybyggarna för livet i och utanför kolonin?

Projektet syftar till att belysa de processer där kulturella och etniska identiteter formades av immigranterna, deras ättlingar och den ursprungsbefolkning som berördes av kolonin. Fokus läggas på de materiella aspekterna av dessa processer, m.a.o. de sätt genom vilka materiell kultur skapades, användes, manipulerades och betraktades i en situation präglad av omfattande kulturella transformationer. Dessa teman utforskas utifrån ett historisk-arkeologiskt angreppssätt, dvs. genom att inkorporera skriftliga källor och material från arkeologiska undersökningar, samt genom en kontextuell och komparativ analys av dessa. Resultaten sätts i relation till moderna studier som fokuserar på kulturella och sociala processer orsakade av migration, studier av teknologi och dess betydelse i vardaglig praxis samt studier som berör den materiella kulturens aktiva roll i mänskligt handlande.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012016/12/31