Tackling Precarious and Informal Work in the Nordic Countries

  • Eldén, Sara (Forskare)
  • Ahlstrand, Rasmus (Forskare)
  • Näre, Lena (PI)
  • Benedixsen, Synnøve (Forskare)
  • Jäntti, Markus (Forskare)
  • Maury, Olivia (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Den nordiska modellen är känd för höga skatter, ekonomisk jämlikhet och välfärdstjänster. Finansieringen av modellen förutsätter hög sysselsättning och en stabil arbetsmarknad. När arbetsmarknaden förändras till följd av finanskriser och kriser som pandemin, men också på grund av globalisering, digitalisering, robotisering, en åldrande befolkning och migration, inställer sig frågan hur de här förändringarna påverkar den nordiska modellens framtid.
Projektets syfte är att undersöka hållbarheten i den nordiska modellen genom att analysera prekära och informella arbeten i Finland, Norge och Sverige, det vill säga arbeten som är förknippade med osäkerhet och med att riskerna i arbetet ligger hos arbetstagarna. Forskarna samlar in och analyserar både kvalitativa och kvantitativa data om personer som har osäkra, kortvariga anställningar eller utför informellt arbete. De fokuserar speciellt på grupper som i högre utsträckning än andra utför arbeten av det här slaget: marginaliserade personer inom majoritetsbefolkningen, personer som tillhör minoriteter samt utländsk arbetskraft som antingen har tillfälliga eller helt saknar uppehållstillstånd.
Huvudfrågan i projektet är: På vilka sätt är prekära och informella arbeten en utmaning för den nordiska modellen? Forskarna vill också ha svar på hur allmänna de här typerna av arbeten är, hur trenderna kring dem ser ut och vilka drivkrafterna bakom dem är. De undersöker också hur centrala intressenter på arbetsmarknaden – fackorganisationer, arbetsgivare och myndigheter – förhåller sig till dem, och hur arbetstagarna själva upplever prekärt och informellt arbete, hur det påverkar deras välmående, deras känsla av tillhörighet och deras tillit till samhället och den egna framtiden. Forskarna gör fallstudier inom tre branscher: byggbranschen, städbranschen och plattformsekonomin med matbud, taxi- och städtjänster.
Genom att belysa betydelsen av säkra arbetsförhållanden strävar forskarna efter att ta fram ny kunskap för beslutsfattare och berika diskussionen om framtiden för den nordiska modellen. Syftet är också att bidra med kunskap om hur man kan förebygga problem i samband med prekärt och informellt arbete, såsom marginalisering och radikalisering.
De vetenskapliga disciplinerna och infallsvinklarna i projektet är sociologi, socialantropologi, ekonomi och migrationsstudier. Projektet är placerat vid Helsingfors universitet.
Kort titelPrecaNord
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/06/012025/05/31

Samarbetspartner

  • University of Helsinki (huvudsaklig)
  • University of Bergen (Medsökande)
  • Stockholms universitet (Medsökande)
  • Lunds universitet