Poesins kropp: materialitet, medialitet och subjektkritik i svensk modernistisk och nutida poesi

Projektinformation

Beskrivning

Mitt projekt genomlyser relationen mellan kroppsliggjord subjektivitet och poetisk form i svensk modernistisk och nutida poesi publicerad under 1900talet, för att visa på denna poesis komplexa och mångfacetterade förhandlingar av relationerna mellan kropp, subjekt och identitet. Edith Södergran, Elsa Grave, Sonja Åkesson och Aase Berg utgör primärmaterialet. Projektet utforskar det poetiska mediets specifika möjligheter och begränsningar i dessa gestaltningar. Poeterna har alla tre en framstående plats i den poetiska litteraturhistorien i Sverige; likaså har kroppsliga motivkretsar och kroppsliggjort språk en prominent funktion i deras respektive poesi. Trots detta har ännu ingen genomgripande studie om relationerna mellan kroppslighet, poetisk form och subjektkritik hos dessa författarskap genomförts. Syftet med mitt projekt är därför att belysa hur poetisk kroppslighet kan diskuteras och förstås i lyriken, samt i förhållande till författarskapens positioner och relationer till Sveriges och Nordens poetiska och samhälleliga utvecklingar.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/09/012024/09/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Litteraturvetenskap