The cellular interaction with matrix in chronic pulmonary diseases

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Delprojekt 1: Studie av cellfunktion i ECM-scaffolds från KOL och IPF patienter
Matrixsammansättningens påverkan på cellfunktion studeras genom att primära celler från friska individer introduceras i acellulärt matrix (scaffolds), extraherat från KOL och IPF patienter, samt från friska individer. I första hand används väl karaktäriserade primära distala lungceller från friska individer: fibroblaster med olika fenotyp och mesenkymala stamceller (eventuellt i kombination med epitelceller). I andra hand används primära lungceller från KOL och IPF patienter. Även väl karaktäriserade cellinjer kan komma att användas, såsom humana lungfibroblaster (HFL-1). Tidigare gjorda studier, in vitro och in vivo (Löfdahl et al. 2016), har påvisat att serotonin (5-HT) och dess 5-HT2B receptor har en betydande roll i utvecklingen av lungfibros, med påverkan på myofibroblast differentiering och matrixproduktion. Cellernas syntes av matrixkomponenter,
receptoruttryck (t.ex. 5-HT2B) och 5-HT-inducerade effekter kommer att studeras utöver basala cellfunktioner såsom proliferation och differentiering. Den funktionella betydelsen av specifika ECM-förändringar kan på detta vis kartläggas genom att studera hur celler interagerar med ECM från patienter med allvarliga lungsjukdomar, och från friska individer. Interaktionen mellan lung-ECM och distala lungceller är ett intressant mål för farmakoterapi, med potential att påverka patologisk remodellering av distal lungvävnad.

Delprojekt 2: Optimering och funktionell utvärdering av kryobevarad-biobank av PCLS från mus, gris och human vävnad. För att kunna studera skillnader/likheter i naiv lungvävnad (PCLS) och i ECM scaffolds med insatta celler krävs det en optimering av nuvarande PCLS metodik för att få fram ett translationellt system. Vid denna optimering kommer basala funktioner av frusen och färsk vävnaden att studeras såsom apoptos, metabolism och cellproliferation. Vävnadsstruktur och vaskulär- samt luftvägskontraktilitet är egenskaper som kommer att studeras för att utvärdera kryobevaring och reproducibilitet. Farmakologiska interventioner utförs med specifika receptorantagonister samt agonister för att studera eventuella skillnader i materialet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2016/11/01 → …