The Heritage of Suablterns in Sweden, 1700-1900 (De osynligas kulturarv)

Projektinformation

Beskrivning

This project focuses on the living conditions and heritage of subalterns in Sweden from an environmental justice perspective. The project will provide new knowledge about the history, the people and their material culture from the period c 1700-1900. Above all, the living and housing conditions of the subalterns will be studied. Different source materials, written sources, maps, surveys, standing buildings and archaeological remains, will be combined and evaluated in a number of case studies from different social environments and landscapes. The project will contribute to the development of "best practices " for heritage management and highlight the history of a marginalised group of people. The Project is finansed by Riksantikvarieämbetet and made in collaboration with Pia Nilsson, Arkeologern, SHM, Linköping and Eva Svensson, Karlstads universitet

Populärvetenskaplig beskrivning

I detta projekt ska de obesuttnas livsvillkor och kulturarv studeras och synliggöras, utifrån ett Miljörättviseperspektiv (Environmental justice). Projektet ska ge ny kunskap om historia, människor och deras materiella lämningar från tiden c 1700-1900. Framför allt ska levnads- och boendeförhållanden för de obesuttna studeras. Olika källmaterial, som skriftliga källor, kartor, inventeringar, stående byggnader och arkeologiska lämningar, ska kombineras, och utvärderas, i ett antal fallstudier från skilda sociala miljöer och landskap. Projektet ska bidra till utvecklandet av ”best practices” för den antikvariska hanteringen av detta kulturarv, samtidigt som ny kunskap skapas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/312019/12/31

Nyckelord

  • subalterns
  • historical archaeology
  • heritage