The Housing-Integration-Nexus: shaping exchange and innovation for migrants’ access to housing and social inclusion

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

The HOUSE-IN project consortium sees housing as an important element of migrants` social inclusion within urban neighbourhoods and draws on extensive related research. The expertise and established networks allow to cooperatively identify remaining gaps at the housing-integration intersection. The project collects innovative housing strategies, assesses their impact and potential for local integration and stimulates co-creation and co-design processes using the Urban Living Labs approach. In cooperation with multiple local and European stakeholders, HOUSE-IN creates comprehensive knowledge and applicable innovative solutions to achieve better integration through housing in European cities.

Populärvetenskaplig beskrivning

Idag står de flesta europeiska städer inför betydande invandring. Det kan vara invandring från områden inom de nationella gränserna, eller människor som kommer från andra länder. Immigration har politisk betydelse och utmanar befintliga metoder för inkludering och samhällsdeltagande. HOUSE-IN-projektet utgår ifrån att integration inte bara är en process som involverar nyanlända eller människor med migrationsbakgrund, utan involverar alla människor i ett specifikt bostadsområde.
HOUSE-IN konsortiet ser bostäder som en viktig del av invandrarnas sociala integration i sitt lokalsamhälle. Konsortiet har omfattande tidigare och pågående forskning och det nuvarande projektet bygger på lärdomarna från dessa lokala fallstudier i Tyskland, Sverige, Lettland och Österrike. Den akademiska partnern i Storbritannien har också internationell erfarenhet från projekt i Aten och Brescia. Kompetensen och den etablerade nätverket av konsortiemedlemmar gör det därför möjligt att gemensamt identifiera kvarvarande luckor när det gäller sambandet mellan bostäder och integration. Projektet samlar innovativa bostadsstrategier, bedömer deras inverkan och potential för lokal integration och stimulerar sedan samskapande och samdesignprocesser med en ”Urban Living Labs”-metod. I samarbete med olika lokala och europeiska intressegrupper skapar HOUSE-IN därmed omfattande kunskap och tillämpliga innovativa lösningar för att komma fram till en bättre integration i europeiska städer genom bostäder.
År 2018 betonade FN: s rapportör om rätten till bostäder vikten av att fokusera på bostadsstrategier för att uppnå prisvärda bostäder för alla, eftersom ”bostadsstrategier fungerar på en högre nivå än bostadspolitik och program och bygger på en vision om strukturförändringar ”, och kan därför ta itu med nuvarande begränsningar av bostadssystem (FN: s generalförsamling 2018). Därför kommer konsortiemedlemmar först att sammanfatta befintlig kunskap från de fyra fallstudierna i Leipzig, Wien, Riga och Helsingborg / Lund och identifiera vad som behöver förbättras när det gäller bostäder och social integration. Sedan kommer konsortiet att utföra ”Urban Living Labs” för att sprida kunskap, sätta igång utbyten och lärande både på lokal och gränsöverskridande nivå.
I Sverige har innovativa projekt som behandlar både bostäder och social integration utvecklats i Helsingborg och Lund. Därför kommer konsortiemedlemmar att resa till Sverige för att besöka och lära sig av dessa. En samskapande workshop kommer att inrättas i Lund med delaktighet av konsortiemedlemmar samt partners från Aten och Brescia. Fortsatt i den samskapande processen kommer forskare inom HOUSE-IN-projektet att identifiera strukturella hinder och utmaningar som hindrar flyktingar och andra utsatta grupper från att få tillgång till prisvärda bostäder, samt samarbeta med lokal administration och icke-statliga organisationer i Leipzig och Riga för att där tillsammans skapa innovativa bostadsstrategier. Dessa bostadsstrategier kommer alltså att testas i verkligheten och också användas för att starta en diskussion bland intressenter i dessa två städer. Slutligen kommer HOUSE-IN-projektet att sammanfatta lärdomar från de tidigare delarna av processen, inklusive samskapningsstadiet och genomförandefallstudierna för att utveckla politiska rekommendationer och ta dem till den politiska agendan på statlig och europeisk nivå. Detta kommer att ske genom att utveckla riktlinjer och rekommendationer för europeisk politisk utformning och genom att identifiera strategier för att förbättra hur man överför lärdomar till befintlig praxis i de olika konsortländerna, samt rekommendationer för att skala upp sådana processer.
Den transnationella jämförelsen mellan olika europeiska sammanhang ger möjlighet att korsreferera utmaningar när det gäller Housing-Integration-Nexus i hela Europa och mellan de olika fallstudierna. Denna jämförelse ger möjlighet att sammanfatta befintlig kunskap från olika lokala inställningar och strategier för att öka medvetenheten och synligheten för att hantera nuvarande och framtida utmaningar. Den kombinerade kunskapen och erfarenheten från konsortiemedlemmar kommer att hjälpa till att forma innovation på olika nivåer från lokal till nationell och europeisk nivå. Dessutom kommer HOUSE-IN att bygga på band med europeiska institutioner och nätverk samt utveckla ett gränsöverskridande samarbete mellan viktiga partners och beslutsfattare.
Kort titelThe Housing-Integration-Nexus
AkronymHOUSE-IN
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/06/012022/12/31

Samarbetspartner

  • Helmholtz Centre for Environmental Research (huvudsaklig)
  • University of Latvia (Projektpartner)
  • Austrian Academy of Sciences: Institute for Urban and reginal research (Projektpartner)
  • University College London (Projektpartner)
  • Eutropian GmbH (Projektpartner)
  • Malmö University: School of Arts and Communication (Projektpartner)