Handlingarnas sken – om litterär slitning i det dramatiska

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Mitt doktorandprojekt, vilket tar sin utgångspunkt i mitt dramatiska skrivande, har arbetsrubriken Det svårbegripliga. Detta handlar om en fundamental inställning till vad skrivandet går ut på, en konstnärlig hållning. Vad gör jag när jag gör dramatik? Snarare än ett försök att förmedla en sanning jag redan tror mig ha tillgång till, äger en gestaltningsprocess rum genom vilken jag försöker greppa om det som svårligen låter sig greppas. Det är en utforskande process i vilken jag söker öka min förståelse, begripa det som är svårt att förstå.

Detta något jag försöker greppa kan ta sig flera uttryck. Det kan vara att försvara en ideologisk ståndpunkt jag själv inte bekänner mig till, något som ter sig främmande, kanske avskyvärt till den grad att det vid första anblick ter sig ofattbart. Det kan handla om det som i så hög grad räknas till normaliteten att det vanligtvis inte tas ställning till och liksom inte syns. Det kan börja i en aning om någonting som skaver, varpå en lust eller nödvändighet att rota just där väcks.

Jag tänker mig detta, att försöka nå det som är svår- (men inte o-) begripligt, som ett försök till moral och ansvarstagande. Att vara i det dramatiska skrivandet är att gå in i förstapersonsperspektiv i en specifik situation, dessutom ofta i flera förstapersonsperspektiv samtidigt. Alltså måste jag utveckla en sensibilitet för situationen och att jag måste gå med mina figurer till den grad att jag överträder min egen moral. I detta tänker jag mig att en möjlighet till omförhandling av moralen uppstår. Ett språng tas ut i det okända, varpå risken/möjligheten att själv förändras uppstår. Den egna moralen sätts på spel och nya aspekter av verkligheten kan träda fram.

Ska jag göra detta uppstår flera frågor. Går det för det första att se det dramatiska skrivandet som en etisk praktik? Hur hänger detta ihop med min syn på konstnärsrollen, vad tänker jag att min uppgift som konstnär är? Om jag närmar mig det svårbegripliga, hur gör jag det? Hur skulle jag kunna göra, hur utvecklar jag mina metoder?

Metodutveckling står i fokus i mitt projekt. Minst fyra konstnärliga verk kommer att skrivas under mitt projekt. Dessa och deras tillkomstprocesser ska inte enbart ses som material att ösa ur till en teoretiskt betonad avhandling, utan (och ofrånkomligen deras tillkomstprocesser) kommer i allra högsta grad att utformas och utvecklas i och genom projektet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/04/012021/06/01