Grannskapets långa räckvidd: Hälsa, utbildning och inkomst i Landskrona, Sverige, 1904-2015

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt syftar till att studera om och hur grannskapet under uppväxten påverkar hälsa, utbildning och inkomst i vuxen ålder. Vi besvarar denna fråga utifrån sofistikerade geografiska analyser. Dessa är baserade på longitudinella geokodade individdata på kvarter- och adressnivå för Landskrona 1904-1967, vilka har länkats till nationella register 1968-2015. Med andra ord vet vi i vilka kvarter eller på vilka adresser alla människor har bott på i Landskrona under den första perioden (1904-1967). Därför kan vi få exakt information om var varje individ (dock i avidentifierad form) och dess närmsta grannar bodde, vilka byggnader de bodde i samt vid vilka vägar och gator. Därmed kan vi mäta grannskapets socio-spatiala egenskaper på en hög detaljnivå samt följa varje flyttning i staden. Då vi har länkat dessa data till nationella registerdata för åren 1968-2015, ger projektet ett långsiktigt och detaljerat perspektiv på grannskap i barndomen och dess betydelse för utbildning, inkomst och hälsa senare i livet. I analysen följs individer som växte upp i staden till vuxen ålder oavsett var i Sverige de bosatte sig. Effekterna av grannskapets socioekonomiska status på hälsa och socioekonomiska utfall analyseras med hänsyn taget till såväl familjebakgrund och grannskapets fysiska och institutionella miljö. Vi studerar också huruvida grannskapen påverkar individer olika beroende på deras sociala klass, kön och ålder, samt om själva betydelsen av grannskap förändras över tid. Sammanfattningsvis är projektet unikt i sitt slag genom kombinationen av ett långt tidsperspektiv och detaljerade grannskapsmått.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012026/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council
  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande