Den heliga människan som kyrka

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Bilden av det framväxande klosterväsendet har länge präglats av de färgstarka berättelserna om obildade och världsfrånvända munkar. Ja, den senantika asketen har t.o.m. fått stå för det slutgiltiga brottet med det klassiska arvet. I min avhandling studerar jag berättelser om till synes extrema asketer, och ser hur de presenteras som filosofer och idealbilder för ett kristet, civiliserat samhälle.

På 400-talet e.Kr. skrev en av samtidens omdebatterade och bildade biskopar, Theodoretos av Kyrrhos, en samling berättelser om munkväsendets framväxt i hans syriska omnejd. Helgonvitan skrevs på klassicerande grekiska och kallades ”Om gudsälskarna” (Philotheos historia). Bland munkarna som han berättade om finns det första pelarhelgonet, Symeon, som under 36 år levde sitt liv i bön och askes på en nästan tjugo meter hög pelare.

Beskrivningen av honom och andra asketer har länge kommit att styra bilden av det framväxande klosterväsendet. Den har kommit att bekräfta rörelsens påstådda individualism, extremism och världsfrånvändhet. Ja, den har till och med fått stå för det slutgiltiga brottet med det klassiska arvet.

I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag, med narrativ och teologisk analys, vilka idealbilder det är som denna berättelsesamling framställer. Min tes är att sättet som det enskilda helgonet presenteras understryker kollektiva ideal som inte bara gäller klostret, utan också kyrkan och hela samhället. Genom att använda en klassisk civilisationsdiskurs skapar författaren förutsättningar för att den nya kristna världsbilden ska kunna accepteras av den bildade eliten. Med hjälp av intertextuella referenser från både ett allmänfilosofiskt och specifikt kristet arv skapas en vision av världen och människan, som föregriper den senare teologiska reflektionen.

Till slut hoppas jag visa på kontinuitet mellan antika samhällsideal och en bysantinsk ikon av kyrkan.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2006/09/012011/12/31