Projektinformation

Beskrivning

Det går inte att nå jämlikhetsmål genom att fokusera på jämlikhetsproblem. Kommuner måste kunna beskriva och fokusera på lösningar som stöder jämlikhet. Men goda lösningar är svårare att lägga märke till och beskriva än dåliga lösningar. Vi kommer att utveckla och testa ett verktyg, "Jämlikhetens syntax", för att beskriva vad som kännetecknar goda jämlikhetslösningar i den fysiska miljön, som låter kommuner fokusera på jämlikhetsmål (inte ojämlikhetsproblem) och hur man når dem i sina utvecklingsprocesser. Termen ”syntax” hänvisar här till en uppsättning mönster för hur meningsskapande element kan sättas samman så att de stöder jämlikhet och inkludering i fysisk miljö och språkanvändning. Jämlikhetens syntax beskriver hur en person (utan stigmatisering) kan använda, vara och interagera i den fysiska miljön.

Mål:
1. Att identifiera mönster i den fysiska miljön som stöder jämlikhet och inkludering.
2. Att definiera och testa mönstren i pågående och planerade plan- och byggprojekt som valts ut av kommunerna.
3. Att sammanställa och publicera "Jämlikhetens syntax" i ett öppet format som passar kommunernas behov och en vetenskaplig artikel per projektår.

Projektet kommer att bedrivas av ett transdisciplinärt team från universiteten i Lund och Göteborg och fem svenska kommuner. Det kommer att pågå i fyra år och är byggt på iterativa projekt-workshopar, där projektresultaten både testas av och sprids i de ingående kommunerna redan under projektets genomförande. Det finns starka drivkrafter för kommunerna som är med i projektet att så fort som möjligt implementera de tankar och mönster som kommer fram redan under projektets första år. I princip är spridningen till dessa fem kommuner klar när projektet är slut.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/11/012025/10/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Göteborgs stad
 • Göteborgs universitet
 • Jönköpings kommun
 • Kalmar kommun
 • Östersund kommun

Finansiering

 • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

Fria nyckelord

 • användbarhet
 • jämlikhet
 • stadsutveckling
 • tillgänglighet
 • policy
 • Universal Design
 • Universell utformning
 • medborgarskap