Tidsserieanalys för beräkning av grundvattenbildning längs Alnarpsdalen, Skåne

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Detta projekt syftar till att testa om det genom tidsserieanalys går att beräkna mängden grundvatten som bildas längs Alnarpsdalen. Detta för att få ökad kunskap om grundvattencirkulationen under mark och därmed bidra till hållbar användning av grundvatten.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt syftar till att implementera tidsserieanalys för beräkning av mängden grundvatten som infiltreras längs Alnarpsdalen, vilket är ett av de viktigaste grundvattenmagasinen som finns i Skåne. Projektet kommer att bidra med ny kunskap om cirkulationen under mark för vårt viktigaste livsmedel, detta för att bidra till att säkra denna resurs för framtida generationer i Skåne. Analysen utgår från användning av klassiska beräkningsmetoder anpassade till serier av grundvattennivåer, vilka kommer att registreras kontinuerligt och automatiskt (exempelvis varje timme) i ett antal brunnar.
Utgångsanalysen baseras på den så kallade Water-table fluctuation method, där variationer i grundvattennivåer med tid anses härröra från några faktorer. Dessa faktorer är nederbörd (infiltration), uttag, tidvatten, mm (Healy och Cook, 2002). Således är ett viktigt moment i analysen att särskilja dessa olika komponenter i nivådata.
Ett positivt resultat kommer att bidra med nödvändiga kunskaper om grundvattnet för framtida vattenförsörjningsplaner och skyddsåtgärder. Resultaten kan också vara relevanta för stadsplanering, eftersom kunskap om grundvattenbildning behövs för planering av ytor som är tillgängliga för urbanisering.
Referens
Healy, R.W. and Cook, P.G. (2002) Using groundwater levels to estimate recharge. Hydrogeology Journal 10: 91. https://doi.org/10.1007/s10040-001-0178-0
Kort titelGrundvatten i Alnarpsdalen
AkronymTidGA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/09/162022/03/31