Avvägningar mellan negativa utsläpp och utsläppsminskningar?: Integrering av diskursiva och materiella dimensioner av ’mitigation deterrence’

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Negativa utsläppstekniker har blivit väletablerade i klimatscenarier och väcker allt mer intresse bland företag, civilsamhället och offentliga aktörer. En oro med det är att löften om framtida negativa utsläppstekniker riskerar att underminera nuvarande ansträngningar att minska utsläppen av växthusgaser. Bortsett från i forskningsmodeller är denna undermineringsrisk i stort sett outforskad. Projektet syftar därför till att underbygga och teoretisera denna risk, genom att kombinera (1) en analys av samhälleliga berättelser om negativa utsläpp med (2) en studie av de materiella praktiker för negativa utsläpp som nu är under utveckling. Genom (3) ett transdisciplinärt engagemang med intressenter ämnar projektet definiera strategier som kan minimera de identifierade riskerna.

Projektet syftar således till att förstå om och hur diskurs och praktik relaterade till negativa utsläppstekniker interagerar för att underminera utsläppsminskningar, samt vilka möjligheter som finns att undvika sådana risker.

Projektet utnyttjar framför allt kvalitativa metoder och en integrerande teoretisk ansats som kombinerar insikter från vetenskaps- och teknikstudier, politisk ekologi och politisk ekonomi. Vårt främsta bidrag är en empirisk analys av undermineringsrisker, och främjande av en välinformerad demokratisk debatt om rättvisa och effektiva sätt att nå internationella klimatmål.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/12/012023/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Statsvetenskap
  • Nationalekonomi
  • Naturresursteknik