Bibliotek i omvandling: Öppenhet och kontroll i samhällets kunskapsförsörjning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Planeringsanslag: Projektet undersöker den pågående transformeringen av akademiska bibliotek från organisationer som primärt ägnar sig åt samlande, bevarande och tillgängliggörande av dokument till att också bidra till publicering, hantering av forskningsdata, förändrad online-sökning samt utvärdering av forskning för olika grupper, både inom och utanför akademin.

Planeringsanslag: Akademiska bibliotek utgör en infrastruktur av fundamental betydelse för samhällets kunskapsförsörjning. De intar en position i gränssnittet mellan forskare, studenter, beslutsfattare, civilsamhället och industrin. Traditionellt samlar bibliotek in, organiserar och möjliggör tillgång till litteratur genom inköp och licenser. I det nya akademiska landskapet, där kontakter med det omgivande samhället blir allt viktigare och det läggs ökad vikt vid synlighet, konkurrens och kvantifiering, liksom vid fri tillgång till forskningsresultat och forskningsdata, både omdanas och expanderar det akademiska biblioteket. Trots den unika position som biblioteket har i samhällets kunskapsförsörjning har akademiska bibliotek ofta glömts bort i studiet av kunskapsproducerande institutioner. Det här projektet undersöker den pågående transformeringen av samtida akademiska bibliotek från organisationer som primärt ägnar sig åt samlande, bevarande och tillgängliggörande av dokument till att också bidra till publicering, hantering av forskningsdata, förändrad online-sökning samt utvärdering av forskning för olika grupper, både inom och utanför akademin. Dessa fyra empiriskt grundade teman knyts samman genom två tvärgående teoretiska teman: förändrade roller avseende tillit respektive professionell expertis. Projektet anlägger ett socio- materiellt teoretiskt perspektiv och tillämpar både kvalitativa och kvalitativa metoder.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012015/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)