Visioner för en fossilfri omställning: kopplingen mellan samhälle, välfärd och energisystem i omställningen till ett fossilfritt samhälle

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Klimatförändringarna är en av vår tids mest komplexa utmaningar. Klimatförändringarna utgör en allt större utmaning för en hållbar utveckling i Sverige och i världen. Trots att det finns såväl vetenskapliga, tekniska och ekonomiska förutsättningar för att ställa om till ett fossilfritt samhälle så saknar vi fortfarande ett effektivt genomförande av de förändringar som krävs.Det är tydligt att tekniska lösningar och politiska beslut inte är tillräckliga för att få oss att ställa om till ett fossilfritt och hållbart samhälle. Det krävs en mer omfattande kulturell förändring för att uppnå hållbarhet. Studier visar tydligt att inte enbart radikala tekniska förändringar krävs utan att människors beteenden och attityder har en viktig roll för att möjliggöra den omställning som behövs för att bemöta de bakomliggande orsakerna till problemen.Forskare och praktiker inom klimat, energi och hållbarhet har hittills främst fokuserat på externa faktorer såsom socioekonomiska strukturer, styrning/politik och teknik, medan medborgarnas roll och attityder inte tagits hänsyn till. Människors attityder (dvs deras värderingar, övertygelser och deras kognitiva och känslomässigt medvetna och omedvetna övertygelser) har stor potential att möjliggöra övergången till ett fossilfritt samhälle. Det behövs därför nya strategier för att främja omställningen till ett fossilfritt samhälle, liksom nya sätt att bemöta klimatfrågan som inspirerar och attraherar en så stor grupp i samhället som möjligt.Mot denna bakgrund är syftet med projektet att undersöka hur svenska medborgare uppfattar sin framtid med klimatförändringar, och hur deras känsla av eget ansvar, förmåga och politiskt engagemang påverkar deras agerande och beslutsfattande i energi- och klimatfrågor. Detta innebär att undersöka medborgarnas sociala värderingar, övertygelser och världsbilder, och hur förändrade normer och värderingar kan återspeglas i politisk aktivitet och engagemang för klimatåtgärder.Baserat på en omfattande litteraturkartläggning, olika experiment och fördjupande fallstudier fokuserar projektet på nya former av medborgarengagemang i klimatfrågor, samt nya strategier för klimatåtgärder som kopplar samman individuella, praktiska och politiska dimensioner.Genom att länka samman forskning inom energi- och klimatforskning, hållbarhetsvetenskap, beteendeekonomi, psykologi och social neurovetenskap, önskar projektet bidra till nya strategier för att uppnå både internationella, nationella och lokala klimat- och hållbarhetsmål.

Populärvetenskaplig beskrivning

The project aims to provide new knowledge and critical analyses on the potential interlinkages between personal, practical and political spheres of transformation to support sustainability outcomes (individual, collective/organisational, and systems level). Within that context, TransVision deals with the following two questions: i) What mindsets (values, beliefs, paradigms and associated cognitive/ emotional and relational capacities) are needed to support welfare and sustainable climate action?; and ii) What is needed to enable such mindsets (learning processes, enabling factors, methods) for, ultimately, transitioning to a fossil-free society? Focus is on the role of citizens, here seen as key agents of change for sustainability and climate action.

In a recent interview, Professor Christine Wamsler, project leader, explains: "Our project will provide new knowledge on the interlinkages between personal, collective and systems change to support sustainable climate action and well-being. This involves exploring people’s mindsets, and how associated cultural change can be reflected in political support and a healthy development of people’s sense of responsibility, motivation and positive involvement. Our results will thus help to develop new approaches and learning processes towards sustainability.”
Kort titelTransition Visions
AkronymTransVision
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012024/12/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Forward Malmö (Projektpartner)
 • Ekskäret Foundation (Projektpartner)
 • Transition Network Sweden / Omställning Sverige (Projektpartner)
 • European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability (ECOLISE) (Projektpartner)
 • Awaris (Projektpartner)
 • Karolinska Institute (Projektpartner)
 • Internationella miljöinstitutet
 • The European Network for Community-Led Initiatives on Climate Change and Sustainability (ECOLISE) (Projektpartner)

Finansiering

 • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Tvärvetenskapliga studier
 • Psykologi
 • Klimatforskning

Fria nyckelord

 • Hållbarhet
 • Klimat
 • välbefinnande
 • energisystem
 • fossilfri