Att förstå regler: Kognitiva och ickekognitiva modeller för social cognition (ESF/VR)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Normer genomsyrar alla dimensioner av den mänskliga existensen. Att förståelsen av normer kräver komplexa kognitiva resurser har kritiserats på teoretiska, empiriska och fenomenologiska grunder. Vi undersöker ickekognitiva modeller som förklarar normativitet som grundad i sociokulturell praxis.

Projektet utgör en del av det internationella projektet Understanding the Normative Dimensions of Human Conduct:Conceptual and Developmental Issues (NormCon) lett av prof. Josef Perner. NormCon undersöker förståelsen av normer och regler inom områden som föregår utvecklingen av avancerade mentala förmågor hos barn. Det svenska delprojektet fokuserar grunderna hos förståelsen av normer och normativt beteende med utgångspunkt i dels filosofiska teorier, dels utevcklingspsykologiska data. Projektet jämför teoretiska och ontologiska antaganden inom kognitiva och ickekognitiva modeller för normer och regelföljande och undersöker om dessa modeller kan integreras. Mera specifikt kommer projektet att utreda bl a i vilken mening normer och regelföljande är kroppsliga, situerade och distribuerade; vad det innebär att missförstå normer; hur experimentella data om små barns förmåga att följa regler bör tolkas och vilka följder sådana data har för teorier om social handling i socialvetenskaperna och filosofi. Artiklar förväntas om barns regelföljande och förståelse av normer, betydelsen av förståelsen av arbiträra normer för förmågan att följa regler, hur normer lärs in och överförs via social interaktion, samt distinktionerna mellan dels regulativa-konstitutiva regler, dels instrumentella-sociala normer.
AkronymNORMCON
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012014/12/31

Finansiering

  • Swedish Research Council