Universell utformning i stadsutvecklingen

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Som en del av genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, har “universell utformning” på senare år införts i svenska policyr som en vägledande princip för förändringsarbete mot ett mer inkluderande samhälle.

Avhandlingen kommer bestå av fyra artiklar och undersöker hur universell utformning förstås och praktiseras i Sverige.

Projektet startade 2019 i samarbete med Funktionsrätt Sverige och projektet Rätt från början som utbildade om universell utformning i Sverige.
Det övergripande syftet är att bidra med kunskap om förståelse och praktik av universell utformning i Sverige, och på så vis belysa pågående diskussioner och argument rörande begrepp och lokala arbetsmetoder.

Den kunskapen kan gynna samhällsförändring för jämlikhet och inkludering, t ex för personer med funktionsnedsättning, även om universell utformning mestadels förstås som ett intersektionellt begrepp omfattande hela den mänskliga mångfalden. Den kan bidra i design av inkluderande policyr och stärka genomförandet av CRPD. Förhoppningsvis hjälper den funktionshindersrättsrörelsen att utveckla sin samarbetsförmåga rörande designprocesser.

Specifikt handlar projektet om att analysera idéer och erfarenheter som framträder i intervjuer, workshoppar och observationer.
Forskningsfrågorna handlar om förhållningssätt till delaktighet av personer med funktionsnedsättning I lokal stadsutveckling och den roll universell utformning spelar som begrepp och inspiration i sådana processer, t ex i relation till begreppet tillgänglighet.

Områden som kommit upp är t ex kategorisering, upphandlingspolicy, regelefterlevnad och innovation, ömsesidigt lärande och kontextualisering.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/04/01 → …

Samarbetspartner