UserInvolve : Utvecklande av hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk hälsa

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Brukarinflytande är centralt för att utveckla en återhämtningsorienterad praktik inom verksamhetsområdet
psykisk hälsa och psykisk funktionsnedsättning, som integrerar kvaliteter som är viktiga för slutanvändaren.
Brukarinflytande är även avgörande för hållbara och demokratiska vård- och stödsystem. Ett antal strategier för
brukarinflytande har idag utvecklats inom området, men ofta saknas långsiktig implementering. Detta program
syftar till att undersöka och utveckla hållbara praktiker för brukarinflytande inom verksamhetsområdet psykisk
hälsa, med fokus på kommunernas verksamheter.
Programmet består av tre moduler, med totalt sju underliggande projekt:
Modul I: Autonoma aktiviteter som en grund för brukarinflytande
Modul I utforskar aktiviteter inom brukarrörelsen som är fristående från vård- och stödsystem. Genom sådan
autonom mobilisering kan brukare bygga kompetenser och beredskap för inflytandeaktiviteter, genom att
formulera politiska positioner och utveckla en kollektiv kunskapsbas.
Modul II: Konkreta strategier för hållbar integrering av brukarinflytande
Modul II utgör programmets kärna. Projekten utforskar fyra konkreta strategier för hållbar integrering av
brukarinflytande: delat beslutsfattande, peer support, brukarrevision och brukarråd. Projekten behandlar vidare
brukarinflytande på olika nivåer: från en individnivå, till en organisatorisk nivå och en systemnivå.
Modul III: Stärkande av kapacitet, varaktighet och forskningens effekter genom samproduktion
Modul III tar ett övergripande tag om den kunskap som genereras i programmet för att utveckla teori och metod
i relation till brukarinflytande i forskning och inom verksamhetsområdet. Inom ramen för denna modul byggs
strukturer för programmets samproduktion, som involverar brukarorganisationer och representanter främst från
berörda kommunala verksamheter. En återkommande konferens syftar vidare till att stärka överföring av den
kunskap som genereras i programmet till praktisk tillämpning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/07/012027/06/30

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälsovetenskaper
  • Psykiatri