Utfall, kostnadseffektivitet och fördelningseffekter av digital primärvård ur ett svenskt systemperspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Primärvården i Sverige står inför flera stora utmaningar, både vad gäller tillgänglighet och utnyttjande. Under de senaste åren har olika former av digitala system och lösningar införts inom hälso- och sjukvården (s.k. e-hälsa). En form av e-hälsa är digital vård. Inom ramen för denna studie definieras digital vård som vård som ges via en digital kanal (video, e-post, SMS eller chat). Digital vård har potentialen att förändra hälso- och sjukvårdens struktur och därmed dess kostnader och effekter. Det uppskattas att upp emot en tredjedel av all öppen primärvård kan, eller kommer att kunna, hanteras digitalt i framtiden. Effekterna kan antas påverka både vårdgivare och patienter. Det kan också antas att en förändrad vårdstruktur påverkar hur vården fördelas, dvs.
vem som har mer eller lättare tillgång till den offentligt finansierade vården. Kunskapsunderlaget för digital vård är dock bristfälligt idag. Ingen studie har använt sig av representativa data
för att förstå effekterna på systemnivå. Huvudsyftet med forskningsprojektet är att bidra till ökad kunskap om digital primärvård i den svenska kontexten. Den övergripande forskningsfråga som ställs är i vilken utsträckning digital vård är ett kostnadseffektivt och fördelningsmässigt bra vårdalternativ till traditionell primärvård.
Projektet omfattar tre specifika frågeområden: Kliniska och patientrapporterade utfall; Kostnadseffektivitet; och Fördelningseffekter. Med en tvärvetenskaplig ansats och genom att samla in patientdata från både digitala och traditionella vårdgivare kommer projektet att kunna jämföra modellerna och deras effekter på valda utfall. En viktig aspekt är om effekterna skiljer sig åt mellan olika sociodemografiska grupper. Genom statistisk analys på representativa urval kommer slutsatser att kunna dras som är relevanta för den svenska hälso- och sjukvården.

Populärvetenskaplig beskrivning

Primärvården i Sverige står inför flera stora utmaningar, både vad gäller tillgänglighet och utnyttjande. Under de senaste åren har olika former av digitala system och lösningar införts inom hälso- och sjukvården (s.k. e-hälsa). En form av e-hälsa är digital vård. Inom ramen för denna studie definieras digital vård som vård som ges via en digital kanal (video, e-post, SMS eller chat). Digital vård har potentialen att förändra hälso- och sjukvårdens struktur och därmed dess kostnader och effekter. Det uppskattas att upp emot en tredjedel av all öppen primärvård kan, eller kommer att kunna, hanteras digitalt i framtiden. Effekterna kan antas påverka både vårdgivare och patienter. Det kan också antas att en förändrad vårdstruktur påverkar hur vården fördelas, dvs.
vem som har mer eller lättare tillgång till den offentligt finansierade vården. Kunskapsunderlaget för digital vård är dock bristfälligt idag. Ingen studie har använt sig av representativa data
för att förstå effekterna på systemnivå. Huvudsyftet med forskningsprojektet är att bidra till ökad kunskap om digital primärvård i den svenska kontexten. Den övergripande forskningsfråga som ställs är i vilken utsträckning digital vård är ett kostnadseffektivt och fördelningsmässigt bra vårdalternativ till traditionell primärvård.
Projektet omfattar tre specifika frågeområden: Kliniska och patientrapporterade utfall; Kostnadseffektivitet; och Fördelningseffekter. Med en tvärvetenskaplig ansats och genom att samla in patientdata från både digitala och traditionella vårdgivare kommer projektet att kunna jämföra modellerna och deras effekter på valda utfall. En viktig aspekt är om effekterna skiljer sig åt mellan olika sociodemografiska grupper. Genom statistisk analys på representativa urval kommer slutsatser att kunna dras som är relevanta för den svenska hälso- och sjukvården.
Kort titelDigital primärvård
AkronymDPCA
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012021/12/31

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande