Vård- och omsorgssystemets navigatörer – hur äldre förstår, förhandlar och koordinerar hemtjänst och andra hjälpinsatser i sin vardag

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskning om hemtjänst och andra insatser i hemmet har i huvudsak bedrivits med utgångspunkt i villkor och erfarenheter hos de som ger omsorg. Samordning har därmed kommit att handla om att få olika insatser att fungera med varandra och mindre om hur insatser samordnas av den äldre som en fungerande del av dennes vardagsliv. Utförarperspektivets dominans blir påfallande när blicken riktas mot funktionshinderforskningen, där många studier helt fokuserar på erfarenheter hos den som tar emot hjälp. Motsvarande studier är sällsynta inom äldreomsorgsforskningen.

Projektet syftar till att generera kunskap om hur äldre hanterar och ‘passar in’ vård, omsorg- och serviceinsatser i sina vardagsliv. Pilotintervjuer indikerar att äldre är aktivt involverade och utvecklar strategier för att insatser ska fungera med varandra och integreras i livet som helhet. Det kan handla om att ta reda på ansvarsförhållanden och navigera i systemet, att koordinera olika slags insatser så att de fungerar med vardagslivet, att ‘handleda’ professionella så att insatser ges på det sätt som önskas och att lära sig professionellas retorik för att undgå att mötas av att ‘sådant gör inte vi’. Projektets frågeställningar kommer också att beröra de identiteter och roller som kommer i bruk som del av omsorgsmottagandet och hur relationer, förhållningssätt och erfarenheter utvecklas över tid.

Projektet har en etnografisk design med en longitudinell ansats. Materialet inkluderar en kartläggning ur ett användarperspektiv, samt fördjupade intervjuer, deltagande observationer och dagboksstudier av äldres förståelse och ageranden, både gällande insatser i hemmet och vid användande av färdtjänst som möjliggör aktiviteter utom hemmet. Den longitudinella ansatsen gör det möjligt att förstå hur relationer och anpassningar utvecklas. Projektet bidrar med unik kunskap om äldres vardagsliv och har potential att förbättra både den teoretiska förståelsen och det praktiska utförandet av äldreomsorgens praktik.
Kort titelNavigators of the support system: How older people understand, negotiate, and coordinate home care and other forms of help in their everyday lives
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/01/012025/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Fria nyckelord

  • Brukarperspektiv
  • Samordning
  • Äldreomsorg