Validering av utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas

Projektinformation

Beskrivning

Projektets syfte är att utarbeta en metod för att validera utländsk slutförd akademisk utbildning, där fullständig utbildningsdokumentation saknas. Ambitionen är att validera den enskildes reella kompetens för tillgodoräknande av och tillträde till utbildning samt formulera ett utlåtande över slutförd utländsk utbildning där dokumentation saknas. Valideringsmetoden ska kunna synliggöra individens reella kompetens oberoende av var, när och hur den är förvärvad. Valideringsmetoden och valideringskriterierna ska kunna effektivisera och kvalitetssäkra valideringsarbetet.
Genom valideringsmetoden ska kunna fastslås vad som räknas till erforderlig ämneskompetens såsom olika typer av färdigheter, förmågor och kompetenser baserade på formellt, icke-formellt och informellt lärande. Med valideringskriterier menas hur den reella kompetensen ska bedömas, värderas och dokumenteras. Valideringsmetoden ska kunna användas både (i) som en formativ validering för att förbereda tillträde till utbildningen genom att skatta den enskildes reella kompetens i förhållande till högskoleutbildningens inträdeskrav eller kompletteringsbehov för att nå erforderlig ämneskompetens och (ii) som en summativ validering genom att skatta om individens reella kompetens uppfyller högskoleutbildningens samtliga mål för att därmed tillgodoräkna sig hela utbildningen.
Projektet kommer att fokusera på socialt arbete som är huvudområdet i yrkesutbildningen till socionom. Valideringsmetoden ska kunna ha en generisk karaktär genom att kunna användas i flera samhällsvetenskapliga discipliner/ämnen (framförallt i yrkesutbildningar såsom psykologi men även i ämnen som sociologi och statsvetenskap). Valideringskriterierna ska kunna ha en generisk karaktär genom att kunna användas på samtliga socionomutbildningar i Sverige.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012018/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Samhällsvetenskap
 • Socialt arbete

Nyckelord

 • validering
 • kompetens
 • färdigheter
 • förmågor
 • lärande
 • formellt lärande
 • informellt lärande
 • icke-formellt lärande
 • reell kompetens