Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet fokuserar på värdeanalys med tonvikt på s.k. ’formell axiologi’ (formell värdeteori). Avsikten är att studerara de strukturella dragen hos våra värdebegrepp: värdenas logik, distinktioner mellan olika värdetyper, klassifikation av värderelationer, förhållandet mellan värdebegrepp och deontiska begrepp (såsom 'bör', 'skäl', 'rätt', 'fel', etc).

Diskussioner om värdefrågor är vanliga i många sammanhang. Ofta handlar de om bästa medel för att realisera eller bevara vissa värden, men debatten förs även om mera grundläggande frågor som värdenas existens, beskaffenhet och funktion inom vår världsåskådning. De filosofer som har försökt att systematisera vår reflektion kring värdefrågor har gjort detta på framförallt två sätt. Å ena sidan har de velat identifiera de grundläggande värdena och å andra sidan har de strävat att förstå och klargöra de begreppsliga ramarna för vårt tänkande om värden. Det förra området kallas ibland för substantiell axiologi (substantiell värdeteori), medan det senare, konceptuella området kan indelas i två delvis oberoende forskningsfält. Inom det första finner vi teorier om värderingars semantiska, kunskapsteoretiska och metafysiska status, samt analyser av förhållandet mellan värderingar och motivation. Inom det andra forskningsfältet, som brukar kallas för ’formell axiologi’, ägnas uppmärksamheten åt de rent strukturella dragen hos våra värdebegrepp: värdenas logik, begreppsliga distinktioner och samband mellan olika värdetyper, klassifikation av värderelationer, förhållandet mellan värdebegrepp och deontiska begrepp (såsom 'bör', 'skäl', 'rätt', fel', etc.). Forskningsprojektet fokuserar på formellt-axiologiska problem, även om andra filosofiska värdefrågor kan också komma att beröras.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2007/01/012014/12/31