Vetenskapen som försvann? Produktion, gränsdragning och cirkulation inom svensk rasforskning ca 1935-1970

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I dagens Sverige ses begreppet ”ras” ofta som rasistiskt och ovetenskapligt. För hundra år sedan var begreppet däremot väl etablerat och hade en stark vetenskaplig ställning. I det här projektet analyseras de förändringar som skett med det vetenskapliga rasbegreppet sedan dess, med fokus på perioden 1935-1970.

Många vet att Rasbiologiska institutet skapades 1921. Vad inte lika många vet är att det aldrig lades ner. Liknande luckor finns i forskningen. Trots att det ibland påstås att rasforskningen upphörde saknas undersökningar som systematiskt prövar antagandet. I själva verket gjorde dock svenska forskare rasindelningar även på 1950- och 1960-talen, bl.a. genom blodgruppsanalyser. Dessutom visar internationell forskning att rasbegreppet inte utmanades på allvar förrän på 1960-talet, men inga studier relaterar den svenska utvecklingen till de internationella förändringarna.

I projektets första delstudie undersöks verksamheten vid Rasbiologiska institutet 1935−1970. Därefter undersöks akademiska strider om rasforskningen, särskilt de som antropologen Bertil Lundman var inblandad i. Till sist studeras även hur rasbegreppet diskuterades i pressens offentlighet.

Ytterst syftar projektet till att problematisera vår egen tids biologiska kategoriseringar. Idag finns t.ex. ett stort intresse för DNA-analyser. Men vilka kopplingar har dessa till den äldre rasforskningen? För att diskutera sådana frågor måste vi veta vad som hände med rasbegreppet under 1900-talet, och då behövs historisk forskning.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/012023/03/31

Samarbetspartner

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia