Vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer: strimma (=återkommande undervisningsinslag) inom ämneslärarutbildningen vid Lunds universitet.

 • Andersson, Gunnar (Forskare)
 • Neuhaus, Sinikka (Forskare)
 • Persson, Anders (Forskare)

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Projektet bygger på forskningsprojektet "Framgångsrika skolledare i olika skolkulturer" och syftar till att stärka ämneslärarstudenters vetenskapliga och didaktiska förmåga att reflektera över olika skolkulturer och därmed öka deras skolkulturella kompetens. Konkret utvecklas inom projektets ram sammanhängande utbildningsinslag som löper genom hela ämneslärarutbildningen – en så kallad strimma där vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer knyts samman med lärarutbildningens olika kursdelar om skol- och utbildningsforskning, vetenskapliga metoder, uppsatsskrivande, allmän- och ämnesdidaktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och examensarbete.
Skolans kultur förstår vi mot denna bakgrund som de kollektiva erfarenheter och vanemönster som utvecklats bland skolans olika aktörer om hur skolan ska hantera sin anpassning till sin omgivning och sin integration av aktörer inom skolan. Vi översätter dessa erfarenheter och vanemönster till tre starkt renodlade skolkulturer som kan beskrivas som tre olika slags sammanfogningar av och dominansförhållanden mellan tvång (t.ex. skolplikt och brist på alternativ till utbildning), karriär (t.ex. betyg) och kunskap (t.ex. bildning) i skolan men också i skolaktörernas egna erfarenheter. Starkt förenklat säger skolkultur dels något om hur skolor anpassar sig till sin omgivning med avseende på de centrala inslagen i skolans verksamhet - vilka här sammanfattas med orden tvång, karriär och kunskap – dels något om hur skolans aktörer är och bör vara internt integrerade i ljuset av dessa centrala inslag.
I projektet undersöker vi tillsammans med ämneslärarutbildningens studenter hur de kulturella symbolerna tvång, karriär och kunskap blandas i skolor som studenterna möter under sin verksamhetsförlagda utbildning. Undervisningsprojektet tar sin utgångspunkt i lärarstudentens erfarenheter av sin egen skolgång och personliga undran inför läraryrket och mötet med olika skolkulturer. Erfarenhet och personlig undran erkänns i projektet som en legitim drivkraft i såväl vetenskaplig som didaktisk reflektion och praktik. Metareflektionen över den erfarenhets- och nyfikenhetsdrivna reflektionen och praktiken kan ta hjälp av exempelvis frågor som dessa: Hur kan jag förstå min skolerfarenhet i mötet med tvång, karriär och kunskap i olika skolkulturer?; Hur kan jag förvandla denna reflekterade skolerfarenhet till en tillgång i vetenskaplig och didaktisk reflektion och praktik samt i min professionella utveckling som lärare? och; Hur kan jag bättre förstå de styrdokument som reglerar skolans verksamhet genom den vetenskapligt och didaktiskt reflekterade egna skolerfarenheten?
De utbildningsinslag som hittills genomförts är följande:
1. Introduktion av projektet med en föreläsning för samtliga nybörjarstudenter där de bärande idéerna inom Skolkulturstrimman presenteras. Vid detta tillfälle presenteras också forskning om skolkulturer och genomförs övningar där studenterna får möjlighet att reflektera över sina egna skolerfarenheter och koppla dem till egen tänkt gestaltning av en lärarroll.
2. Träning i att använda vetenskapliga metoder - intervju, observation och dokumentstudier - inom en mikrostudie som genomförs under en fältdag i skola. Studenterna arbetar tre och tre och undersöker och reflekterar över en skolas kultur med hjälp av nämnda tre metoder.
Kort titelSkolkulturstrimman
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/09/16 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Utbildningsvetenskap
 • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fria nyckelord

 • sociology
 • educational sciences
 • skolkulturer
 • tvång
 • karriär
 • kunskap
 • ämneslärarutbildning
 • vetenskaplig reflektion
 • didaktisk reflektion