Visualisering för universell utformning i plan- och byggprocesser

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla visualiseringsverktyg avsedda att användas för att universell utformning bättre ska beaktas hela vägen genom plan- och byggprocessen, men även för att eventuella målkonflikter ska bli tydliga och kunna hanteras bättre. Kärnan i projektet kommer att vara att utforska vilken/vilka typer av visualisering som fungerar i olika skeden av stadsplaneringsprocessen, samt baserat på de erhållna resultaten utveckla visualiseringsverktyg med tillhörande utbildningsmaterial.

Målet med projektet är att skapa verktyg som kan:
•Synliggöra hur planerade miljöer fungerar utifrån olika människors förutsättningar. Även via olika typer av visualisering göra det möjligt för olika medborgare att delta i planeringsprocesser.
•Underlätta sammanvägning av social och miljömässig hållbarhet genom synliggörande även av sociala konsekvenser av olika utformningar.
•Utbilda aktörer till att förstå mänsklig mångfald och olika typer av behov för att kunna använda en miljö.
•Uppmärksamma aktören på lösningar som är bättre och mer fungerande för alla användare.

Projektet är planerat på fyra år för att ge möjlighet till utvärdering under tid i verkliga processer. Ryggraden i projektet utgörs av olika typer av samskapande aktiviteter och workshopar. Projektet inleds med en analys, följd av iterativ konceptutveckling, utveckling av verktyg, utvärdering och slutligen spridning av resultaten. Arbetet utförs i samarbete mellan Lunds universitet, institutionen för designvetenskaper, Göteborgs stad och Lunds kommun.

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet syftar till att utveckla visualiseringsverktyg avsedda att användas för att universell utformning bättre ska beaktas hela vägen genom plan- och byggprocessen. Kärnan i projektet kommer att vara att utforska vilken/vilka typer av visualisering som fungerar i olika skeden av stadsplaneringsprocessen, samt baserat på de erhållna resultaten utveckla visualiseringsverktyg med tillhörande utbildningsmaterial.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/11/012025/10/31

Samarbetspartner

Nyckelord

  • Universell utformning
  • Stadsplanering
  • stadsutveckling
  • tillgänglighet