Kollektivtrafikens sårbarhet i Covid-19-eran- En holistisk strategi framåt

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Kollektivtrafiken utgör en viktig samhällsfunktion, särskilt för de som inte har tillgång till alternativa transportsätt. Därför är det viktigt att kollektivtrafiken fortsatt ska kunna uppfylla sin samhälleliga roll.
Samtidigt är det viktigt att kollektivtrafiken inte uppfattas som osäker eller ohälsosam av allmänheten för att den ska fortsätta användas. Den här studien syftar till att undersöka hur kollektivtrafikutbudet anpassats till följd av förändrat resande under de olika faserna av pandemin och hur dessa förändringar har påverkat kollektivtrafikens kostnader. Studien syftar dessutom till att ta reda på vilka åtgärder som redan har implementerats och vad som behöver implementeras i framtiden för att hålla kollektivtrafiken fungerande under liknande omständigheter samt hjälpa den att återhämta sig snabbt efter pandemin. Metoden som har använts för att besvara studiens frågeställningar är en litteraturstudie, och en kvalitativ intervjustudie. Dessutom har kvantitativa data om utbud, efterfrågan och kostnader samlats in och bearbetats. Arbetet omfattar de förändringar som har skett mellan våren 2020 och våren 2021 i de två största regionerna i Sverige: Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Undersökningen av dessa två regioner kan förväntas ge en någorlunda representativ bild av förändringarna i Sverige som helhet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/02/152022/04/15

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Transportteknik och logistik

Nyckelord

  • kollektivtrafik
  • Covid-19
  • trängsel
  • åtgärder
  • smittspridning
  • turutbud
  • Prisdifferentiering
  • resandefördelning
  • antal resande