"Vad har kärlek med saken att göra?" SDGs, könsmakt och platsanknytning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

För att bättre förstå de kärva förutsättningarna och formerna för livsmedelsförsörjning och fattigdomsbekämpning i småskaligt jordbruk i Afrika söder om Sahara, måste vi förbättra kunskapen om genus. Framförallt måste vi veta hur genus påverkar produktion, reproduktion och fördelningen av arbete, ansvar och rättigheter. Forskning om samhällen där kvinnor är beroende av män för ekonomiska resurser är oftare inriktad på den könsbestämda tillgången till och kontrollen över jord än på immateriella resurser som arbete eller känslor såsom kärlek. Detta trots att forskningen visar att känslor är viktiga i förståelsen av utveckling, sårbarhet och utsatthet. Kärlek binder människor samman i sociala relationer och kommer till uttryck i olika handlingar som är rotade i kultur, historiska processer och sociala trender. Därmed är kärlek ett utmärkt objekt för att studera känslor och maktutövning. Vi undersöker kön, makt och kärlek i intima kontrakt och relationer.

Med fokus på hushållets samarbetsformer, beslutsfattande och tidsplanering, studerar vi hur intimitet utövas, förhandlas, och resulterar i olika transaktionsutfall såsom frigörelse och jämliket eller förtryck. Framförallt är vi intresserde av en mer djuplodande och sammansatt förståelse av hur kärlek och makt i intima kontrakt påverkar könsrelatearde resursrättigheter. Platsen för studien är Afrika söder om Sahara. Här jämför vi Shona-samhället (Zimbabwe) där matsäkerheten är låg och polygani befäster kvinnors svaga jordrättigheter, med Akan-samhället (Ghana) där klimatförändringar befäster manlig auktoritet på bekostnad av matsäkerhet och kvinnors självbestämmande. Projektet bygger på vår nya analytiska ram som består av de tre teoretiska begreppen kärleksmakt, rättigheter-till-person, och kärlekstriangeln, och en annorlunda och spännande uppsättning interaktiva metoder såsom dagböcker, fokusgrupper, intervjuer, berättande promenader, och telefon-appar.

Vår ambition är att generera kunskap som stimulerar den politiska debatten om betydelsen av genus i resurshantering och livsmedelsförsörjning. Våra tidiga resultat visar att kärlek och könsdynamik spelar en betydande roll och kan bana väg för ändrade villkor som gynnar hållbar utveckling.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012023/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan geovetenskap och miljövetenskap
  • Tvärvetenskapliga studier
  • Genusstudier