Arbetsstöd i din ficka: Utveckling och utvärdering av mWorks, ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Vår välfärd och forskning vittnar om att det saknas samordnade insatser som leder till arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa. Men enligt ny forskning upplever de som drabbas framförallt minskat hopp, egenmakt och självstigma, minskad delaktighet i en splittrad rehabiliteringskedja och låg tilltro till att de insatser som finns idag kan ge dem bra stöd. Samtidigt predicerar hög tilltro till den egna arbetsförmågan kortare sjukskrivning och lägre kostnader för bidrag. Dessutom har arbetsgivarna låg hälsolitteracitet om psykisk hälsa och har få strategier trots utökat arbetsmiljöansvar. Därför är vårt syfte att utveckla och utvärdera ett digitalt hjälpmedel ”mWorks” för att underlätta arbetsåtergång för personer med psykisk ohälsa (depression och ångestproblematik). mWorks IKT-plattform bidrar till dels en samordnad individuell planering (jmfr SIP) av stödjande insatser och beslutsstöd för arbetsåtergång och dels en egenmonitorering och egenhanteringsdel av problem som uppstår på arbetet för ökad psykisk hälsa och arbetsförmåga. För att utveckla ett så optimalt stöd som möjligt kombinerar vi evidensbaserade metoder såsom stöd till arbete (supported employment, SE) och kognitiv beteendeterapi (KBT). I projektet ingår tre studier som syftar till att 1) utveckla ett digitalt hjälpmedel tillsammans med brukare, vårdpersonal och handläggare inom AF och FK, arbetsgivare, psykologer och forskare, 2) utvärdera implementeringsprocessen inför, och att 3) via en randomiserad kontrollerad multi-centerstudie utvärdera effekten av andel personer i arbetsåtergång (primärt utfallsmått) efter 12 månader.

Populärvetenskaplig beskrivning

mWorks är ett forskningsprojekt finansierat av Forte ”Arbetsstöd i din ficka: Utveckling och utvärdering av mWorks, ett digitalt hjälpmedel för arbetsåtergång, delaktighet och egenmakt för personer med psykisk ohälsa”. Region Skåne är huvudman och samarbetar med forskare från Lunds universitet. Forskningen utgör en del av verksamheten i Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI). Idag sjukskrivs allt fler på grund av psykisk ohälsa. Vi vill att mWorks blir ett skräddarsytt stöd i mobilen som blir naturligt att använda. Planering, samordning och ett interaktivt stöd finns med hela vägen tillbaka till arbetet. Vi tror den sjukskrivne kan öka sin egenmakt och delaktighet i sjukskrivningsprocessen och hitta strategier för att hantera sin psykiska ohälsa. Främst kommer mWorks gynna individen, men även vård, försäkringskassa och arbetsgivare som involveras drar nytta. Vi utgår från den bästa forskningen om supported employment, kognitiv beteendeterapi (KBT) och återhämtning.

Vi utvecklar mWorks tillsammans med de som varit sjukskrivna för depression eller ångest, men även vårdpersonal, arbetsgivare och systemutvecklare.
Kort titelmWorks
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/01 → …

Samarbetspartner

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljömedicin och yrkesmedicin
  • Psykiatri