Ändrade rutiner. Hushåll, samhälle och avfallsproblem

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sammanfattning

I detta kapitel studeras något så oglamoröst som hur människor hanterar sitt hushållsavfall i vardagliga situationer, de problem växande sopberg leder till och hur samlade nationella och internationella processer leder till politiska beslut, målsättningar och åtgärder som för med sig att aktörer på skilda nivåer ända ner till den enskilda hushållsmedlemmen måste ändra sitt beteende och delta i samhälleliga nydaningsprocesser.
För att förstå hur politik, samhällstyrning, koordination och sammanlänkning av aktörer i samspelsprocesser och graden av effektivitet i slutresultaten behövs sociologisk forskning. Den nationella kretsloppmålsättningen handlar i slutändan om hur väl människor förstår, ställer sig positiva till och genomför sin sopsortering för att avfall skall kunna återvinnas i processer som så lite som möjligt skadar ekosystemen. På vägen från politik till återvinning har samtliga svenskar deltagit i skilda roller på skilda samhällsnivåer i minst en aktörsroll, nämligen när man som hushållsmedlem kastar sina sopor.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationMiljö och hållbar utveckling - samhällsvetenskapliga perspektiv från lundahorisont
RedaktörerPer Wickenberg, Annika Nilsson, Marianne Steneroth Sillén
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor362-381
ISBN (tryckt)91-44-03143-2
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Citera det här