Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2014.

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

I denna rapport redovisas populationstrender för 202 svenska fågelarter för åren 1975–2014. Fåglarna har räknats på vintern och på sommaren enligt strikt standardiserade metoder. Sommar- respektive vinterpunktrutter har räknats sedan 1975, i huvudsak i södra Sverige. Standardrutterna räknas också på sommaren (sedan 1996) men täcker hela Sverige. Nattaktiva fåglar har räknats sedan 2010. Även större däggdjur räknas på standardrutterna och nattrutterna. Vintern 2013/2014 räknades 168 000 fåglar av 136 arter på 294 rutter. Sommaren 2014 räknades 97 000 fåglar av 212 arter på 254 punktrutter och 136 000 fåglar av 223 arter på 505 standardrutter. Inom nattfågeltaxeringen, som startades 2010, inventerades 121 rutter vid upp till tre tillfällen (mars, april och juni) under 2014. Totalt inräknades drygt 10 000 fåglar av 43 arter på nattrutterna. På standardrutternas linjer räknades 1269 däggdjur av 16 arter och på nattrutternas transportsträckor sågs 2391 individer av 16 arter. De talrikaste arterna var rådjur, fälthare, rödräv, dovhjort och älg. Över de senaste 10 åren uppvisar följande 10 arter de kraftigaste statistiskt säkerställda minskningarna på standardrutterna: backsvala, dalripa, sothöna, grönfink, havstrut, stare, fasan, ejder, knipa och kanadagås, från -12,0 % per år hos backsvalan till -5,1 % per år hos kanadagåsen. De arter/raser som ökat mest är sydlig gransångare, ringtrast, större strandpipare, steglits, storskarv, nordlig gransångare, göktyta, tornfalk, svarthätta och rödbena. De har ökat med från 16,9 % per år hos sydlig gransångare till 5,1 % per år för rödbena. Ser man på trender för hela grupper av arter, baserat på systematisk tillhörighet, habitatval eller geografiska region, har det på det senaste dryga decenniet gått allra sämst för andfåglar, hönsfåglar och sparvar, för fåglarna i jordbrukslandskapet och i fjällen, samt för fåglarna i västra och norra Sverige. Det har däremot gått bra för lommar/doppingar och sångare, och för fåglarna i sydöstra Sverige.
Bidragets översatta titel Monitoring population changes of birds in Sweden. Annual report for 2014.
Originalspråksvenska
FörlagBiologiska institutionen, Lunds universitet
UppdragsgivareSwedish Environmental Protection Agency
Antal sidor86
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2014.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här