Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010.

Åke Lindström, Martin Green, Richard Ottvall

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

Sammanfattning

I denna rapport redovisas populationstrender för 175 svenska fågelarter för åren 1975–2010. Fåglarna har räknats på vintern och på sommaren enligt strikt standardiserade metoder. Sommar- respektive vinterpunktrutter har räknats sedan 1975, i huvudsak i södra Sverige. Standardrutterna räknas också på sommaren men täcker hela Sverige. De har räknats sedan 1996. Vintern 2009/2010 räknades nästan 300 000 fåglar av 133 arter på 281 rutter. Sommaren 2010 räknades knappt 100 000 fåglar av 204 arter på 262 punktrutter och 143 000 fåglar av 221 arter på 498 standardrutter. Mest anmärkningsvärt med säsongen var att den kalla vintern 2009/2010 gick mycket hårt sommarpopulationerna av köldkänsliga arter som häger, gärdsmyg och kungsfågel. Över de senaste 10–15 åren uppvisar följande arter de mest oroväckande nedgångarna: dalripa, storspov, brushane, gråtrut, tornseglare, spillkråka, sånglärka, hussvala, lappmes, nötkråka, kungsfågel, hämpling, rosenfink, bergfink, ortolansparv och videsparv. Samma period har en påtaglig ökning registrerats för snatterand, grågås, sångsvan, glada, tjäder, järpe, trana, småspov, skogssnäppa, fisktärna, skogsduva, ringduva, tretåig hackspett, kaja, talgoxe, blåmes, nötväcka, dubbeltrast, svarthätta, gransångare (båda raserna), steglits och mindre korsnäbb. Ser man på trender för hela grupper av arter går det fortsatt dåligt för fåglarna i jordbrukslandskapet. Nattfågeltaxeringen, ett helt nytt system med inventering av nattaktiva arter startades under 2010. Under året inventerades 105 nattrutter (punktrutter, en rutt per 25x25 km ruta) vid tre tillfällen (mars, april och juni). Detta gav glädjande nog goda data för åtminstone fem ugglearter och ytterligare ett antal nattaktiva fåglar. Vår bedömning är att det med motsvarande inventeringsinsats kommer att vara möjligt framöver att beräkna trender för minst tio arter som inte täckts av redan tidigare pågående system. Dessutom kommer några arter som redan idag kan täckas av punktrutter och standardrutter att täckas bättre av nattrutterna. Även större däggdjur räknades på nattrutterna och totalt observerades 18 arter.
Bidragets översatta titel Monitoring population changes of birds in Sweden. Annual report for 2010.
Originalspråksvenska
FörlagBiologiska institutionen, Lunds universitet
UppdragsgivareSwedish Environmental Protection Agency
Antal sidor79
StatusPublished - 2011

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrapport för 2010.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här