α -spectroscopy studies of the new nuclides Pt 165 and Hg 170

J. Hilton, J. Uusitalo, J. Sarén, R. D. Page, D. T. Joss, M. A.M. Alaqeel, H. Badran, A. D. Briscoe, T. Calverley, D. M. Cox, T. Grahn, A. Gredley, P. T. Greenlees, R. Harding, A. Herzan, E. Higgins, R. Julin, S. Juutinen, J. Konki, M. LabicheM. Leino, M. C. Lewis, J. Ojala, J. Pakarinen, P. Papadakis, J. Partanen, P. Rahkila, P. Ruotsalainen, M. Sandzelius, C. Scholey, J. Sorri, L. Sottili, S. Stolze, F. Wearing

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

8 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

The new nuclides Pt165 and Hg170 were produced in the reactions Mo92(Kr78,5n) and Ru96(Kr78,4n) at bombarding energies of 418 MeV and 390 MeV, respectively. For Hg170 an α-particle energy of Eα=7590(30)keV and half-life of t1/2=0.08-0.04+0.40ms were deduced, while for Pt165 the corresponding values were 7272(14) keV and 0.26-0.09+0.26ms. Comparison of the reduced α-decay widths with systematics indicates that both α decays are unhindered. Although combining the measured α-decay Q values with extrapolated masses suggests that both new nuclides are unbound to two-proton emission by more than 1 MeV, their α-decay half-lives are too short for this decay mode to compete. Improved data were also obtained for Pt166,167, produced via the Ru96(Kr78,α4n) and Ru96(Kr78,α3n) reactions at bombarding energies of 390 MeV and 418 MeV.

Originalspråkengelska
Artikelnummer014305
TidskriftPhysical Review C
Volym100
Utgåva1
DOI
StatusPublished - 2019 juli

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”α -spectroscopy studies of the new nuclides Pt 165 and Hg 170”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här