α1-microglobulin – Therapeutic opportunities in kidney and erythrocyte pathology

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

173 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”α1-microglobulin – Therapeutic opportunities in kidney and erythrocyte pathology”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi