αvβ8 integrin-expression by BATF3-dependent dendritic cells facilitates early IgA responses to Rotavirus

J Nakawesi, S This, J Hütter, M Boucard-Jourdin, V Barateau, K Getachew Muleta, L J Gooday, K Fog Thomsen, A Garcias López, I Ulmert, D Poncet, B Malissen, H Greenberg, O Thaunat, T Defrance, H Paidassi, K Lahl

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Secretory intestinal IgA can protect from re-infection with rotavirus (RV), but very little is known about the mechanisms that induce IgA production during intestinal virus infections. Classical dendritic cells (cDCs) in the intestine can facilitate both T cell-dependent and -independent secretory IgA. Here, we show that BATF3-dependent cDC1, but not cDC2, are critical for the optimal induction of RV-specific IgA responses in the mesenteric lymph nodes. This depends on the selective expression of the TGFβ-activating integrin αvβ8 by cDC1. In contrast, αvβ8 on cDC1 is dispensible for steady state immune homeostasis. Given that cDC2 are crucial in driving IgA during steady state but are dispensable for RV-specific IgA responses, we propose that the capacity of DC subsets to induce intestinal IgA responses reflects the context, as opposed to an intrinsic property of individual DC subsets.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)53-67
TidskriftMucosal Immunology
Volym9
Nummer2
Tidigt onlinedatum2020 mars 11
DOI
StatusPublished - 2021

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”αvβ8 integrin-expression by BATF3-dependent dendritic cells facilitates early IgA responses to Rotavirus”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här