β-blockers after myocardial infarction and 1-year clinical outcome - A retrospective study

Tora Hagsund, Sven Erik Olsson, J. Gustav Smith, Bjarne Madsen Hardig, Henrik Wagner

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Background: Long term β-blocker therapy after myocardial infarction (MI) reduces mortality and recurrent MI but evidence for this treatment predates contemporary acute coronary care. β-blocker treatment is a key quality of care indicator in the Swedish national quality register for acute coronary care, Riks-HIA. Between 2011 and 2015 a declining number of MI-patients discharged with a β-blocker from the coronary care unit (CCU) at Helsingborg and other hospitals was reported. This retrospective observational study aimed to investigate the causes for discharge without a β-blocker and relate it to outcome, compared to patients discharged with a β-blocker. Methods: MI-patients registered in Riks-HIA discharged without β-blocker during 2011-2015 (no-β-group) and a control group (β-group) comprised of patients discharged with β-blocker treatment between January 1 to December 31, 2013, were matched by RIKS-HIA criteria for β-blocker use. Clinical characteristics, date of death, readmission for MI, other cardiovascular events were collected from Riks-HIA and medical records. Results: The no-β-group included 141 patients, where 65.2% had a justified reason for non-β-blocker use. The β-group included 206 patients. There was no difference in cardiovascular risk factor profile. There were a trend towards a higher number of readmissions for MI in the no-β-group was (n = 8 (5.7%) vs n = 2 (1.0%), p = 0.02), but not mortality (6 (4.3%) vs 2 (1.0%), p = 0.07) and combined readmission for angina pectoris, heart failure, arrhythmias or stroke/TIA (n = 23 (16.3%) vs n = 25 (12.1%), p = 0.27). Conclusion: A majority of the patients in the no-β-group had a justified absence of a β-blocker. β-blocker treatment post-MI showed a trend towards fewer readmissions for MI. But important quality information is lacking to make a firm conclusion of the effect on outcome.

Originalspråkengelska
Artikelnummer165
TidskriftBMC Cardiovascular Disorders
Volym20
Nummer1
DOI
StatusPublished - 2020 apr. 9

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”β-blockers after myocardial infarction and 1-year clinical outcome - A retrospective study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här