β Decay of 127Cd and Excited States in 127In

Ch Lorenz, L. G. Sarmiento, D. Rudolph, P. Golubev, T. Eronen, D. A. Nesterenko, A. Kankainen, L. Canete, D. M. Cox, A. Fernandez, U. Forsberg, A. Jungclaus, I. Kojouharov, N. Kurz, N. Lalović, J. Partanen, M. Reponen, S. Rinta-Antila, A. De Roubin, A. Såmark-RothV. Vaquero, M. Vilén

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

5 Citeringar (SciVal)
79 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

A dedicated spectroscopic study of the β decay of 127Cd was conducted at the IGISOL facility at the University of Jyväskylä. Following high-resolution mass separation in a Penning trap, β-γ-γ coincidences were used to considerably extend the decay scheme of 127In. The β-decaying 3/2+ and 11/2- states in 127Cd have been identified with the 127Cd ground state and the 283-keV isomer. Their respective half-lives have been measured to 0.45(+12-8)s and 0.36(4) s. The experimentally observed β feeding to excited states of 127In and the decay scheme of 127In are discussed in conjunction with large-scale shell-model calculations.

Originalspråkengelska
Artikelnummer044310
Antal sidor21
TidskriftPhysical Review C
Volym99
Utgåva4
DOI
StatusPublished - 2019 apr. 19

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”β Decay of 127Cd and Excited States in 127In”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här