β-Mannanase-catalyzed synthesis of alkyl mannooligosides

Johan Morrill, Anna Månberger, Anna Rosengren, Polina Naidjonoka, Pernille von Freiesleben, Kristian B.R.M. Krogh, Karl Erik Bergquist, Tommy Nylander, Eva Nordberg Karlsson, Patrick Adlercreutz, Henrik Stålbrand

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

β-Mannanases catalyze the conversion and modification of β-mannans and may, in addition to hydrolysis, also be capable of transglycosylation which can result in enzymatic synthesis of novel glycoconjugates. Using alcohols as glycosyl acceptors (alcoholysis), β-mannanases can potentially be used to synthesize alkyl glycosides, biodegradable surfactants, from renewable β-mannans. In this paper, we investigate the synthesis of alkyl mannooligosides using glycoside hydrolase family 5 β-mannanases from the fungi Trichoderma reesei (TrMan5A and TrMan5A-R171K) and Aspergillus nidulans (AnMan5C). To evaluate β-mannanase alcoholysis capacity, a novel mass spectrometry-based method was developed that allows for relative comparison of the formation of alcoholysis products using different enzymes or reaction conditions. Differences in alcoholysis capacity and potential secondary hydrolysis of alkyl mannooligosides were observed when comparing alcoholysis catalyzed by the three β-mannanases using methanol or 1-hexanol as acceptor. Among the three β-mannanases studied, TrMan5A was the most efficient in producing hexyl mannooligosides with 1-hexanol as acceptor. Hexyl mannooligosides were synthesized using TrMan5A and purified using high-performance liquid chromatography. The data suggests a high selectivity of TrMan5A for 1-hexanol as acceptor over water. The synthesized hexyl mannooligosides were structurally characterized using nuclear magnetic resonance, with results in agreement with their predicted β-conformation. The surfactant properties of the synthesized hexyl mannooligosides were evaluated using tensiometry, showing that they have similar micelle-forming properties as commercially available hexyl glucosides. The present paper demonstrates the possibility of using β-mannanases for alkyl glycoside synthesis and increases the potential utilization of renewable β-mannans.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)5149–5163
Antal sidor15
TidskriftApplied Microbiology and Biotechnology
Volym102
Nummer12
DOI
StatusPublished - 2018 apr. 22

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljöbioteknik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”β-Mannanase-catalyzed synthesis of alkyl mannooligosides”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här