τ2-stable tilting complexes over weighted projective lines

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Let X be a weighted projective line and coh X the associated category of coherent sheaves. We classify the tilting complexes T in Db(coh X) such that τ2T ≅ T , where τ is the Auslander–Reiten translation in Db(coh X). As an application of this result, we classify the 2-representation-finite algebras which are derived-equivalent to a canonical algebra. This complements Iyama-Oppermann’s classification of the iterated tilted 2-representation-finite algebras. By passing to 3-preprojective algebras, we obtain a classification of the selfinjective cluster-tilted algebras of canonical-type. This complements Ringel’s classification of the selfinjective cluster-tilted algebras.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1-31
Antal sidor31
TidskriftAdvances in Mathematics
Volym273
DOI
StatusPublished - 2015 mars
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Algebra och logik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”τ2-stable tilting complexes over weighted projective lines”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här