1α,25-dihydroxyvitamin D3 promotes osteogenic activity and downregulates proinflammatory cytokine expression in human periodontal ligament cells.

Daniel Nebel, Daniel Svensson, K Arosenius, E Larsson, Daniel Jönsson, Bengt-Olof Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The aim of this study was to assess the impact of 1α,25-dihydroxyvitamin D3 (vitamin D3) on osteogenic and inflammatory properties of human periodontal ligament (PDL) cells and investigate underlying mechanisms.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)666-673
TidskriftJournal of Periodontal Research
Volym50
Nummer5
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Odontologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”1α,25-dihydroxyvitamin D3 promotes osteogenic activity and downregulates proinflammatory cytokine expression in human periodontal ligament cells.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här