1α,25-dihydroxyvitamin D3 promotes osteogenic activity and downregulates proinflammatory cytokine expression in human periodontal ligament cells.

Daniel Nebel, Daniel Svensson, K Arosenius, E Larsson, Daniel Jönsson, Bengt-Olof Nilsson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

28 Citeringar (SciVal)
Filter
Aktiva

Sökresultat