14.7% Efficiency Organic Photovoltaic Cells Enabled by Active Materials with a Large Electrostatic Potential Difference

Huifeng Yao, Yong Cui, Deping Qian, Carlito S. Ponseca, Alireza Honarfar, Ye Xu, Jingming Xin, Zhenyu Chen, Ling Hong, Bowei Gao, Runnan Yu, Yunfei Zu, Wei Ma, Pavel Chabera, Tönu Pullerits, Arkady Yartsev, Feng Gao, Jianhui Hou

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat