17α-Ethinylestradiol (EE2) treatment of wild roach (Rutilus rutilus) during early life development disrupts expression of genes directly involved in the feedback cycle of estrogen.

Lina Nikoleris, Cecilia Hultin, Per Hallgren, Maria Hansson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Fish are more sensitive to introduced disturbances from synthetic endocrine disrupting compounds during early life phases compared with mature stages. 17α-Ethinylestradiol (EE2), which is the active compound in human oral contraceptives and hormone replacement therapies, is today ever present in the effluents from sewage treatment plants. EE2 targets and interacts with the endogenous biological systems of exposed vertebrates resulting in to large extents unknown short- and long-term effects. We investigated how EE2 exposure affects expression profiles of a large number of target genes during early life of roach (Rutilus rutilus). We exposed fertilized roach eggs collected from a lake in Southern Sweden to EE2 for 12weeks together with 1+-year-old roach in aquaria. We measured the gene expression of the estrogen receptor (esr)1/2a/2b, androgen receptor (ar), vitellogenin, cytochrome P450 (cyp)19a1a/1b in fertilized eggs; newly hatched larvae; 12-week-old fry; and juvenile wild roach (1+-year-old). Results shows that an EE2 concentration as low as 0.5ng/L significantly affects gene expression during early development. Gene expression responses vary both among life stages and molecular receptors. We also show that the gene profile of the estrogen feedback cycle to a large extent depends on the relationship between the three esr genes and the two cyp19a1 genes, which are all up-regulated with age. Results indicate that a disruption of the natural activity of the dominant esr gene could lead to detrimental biological effects if EE2 exposure occurs during development, even if this exposure occurred for only a short period.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)56-64
TidskriftComparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology
Volym180
DOI
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Miljövetenskap
  • Genetik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”17α-Ethinylestradiol (EE2) treatment of wild roach (Rutilus rutilus) during early life development disrupts expression of genes directly involved in the feedback cycle of estrogen.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här